Esacon
© Copyright 2021 post@esacon.no
De siste årene har det vært flere presiseringer om hvordan regelverket som følger av gruppeunntaksforordningen skal forstås. I brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet av 30.10.20 fremkommer det nå ny tolkning knyttet til hvordan regelverket skal forstås for norske virksomheter. Det omfatter følgende:
  1. Overkurs skal inngå i aksjekapital
  2. Selskap i konsern må oppfylle kriterier på selskapsnivå
  3. Midlertidig unntak fra reglene
  4. "Amnesti" for inntektsårene 2019 og 2020

Noen av presiseringene gir avklaringer, mens andre reiser nye spørsmål.

Overkurs skal inngå i aksjekapital

Dersom et selskap har tapt minst halve aksjekapitalen er selskapet å anse som kriserammet. I brev av 26.02.20 konkluderte Finansdepartementet med at aksjekapitalbegrepet kun omfatter selskapets aksjekapital, men i EU-direktivet og i brev av 30.10.20 følger det at overkurs skal inngå i grunnlaget:

"Nærings- og fiskeridepartementet har innhentet en uttalelse fra ESA som gir uttrykk for en annen løsning ved at overkurs skal medregnes på samme måte som aksjekapital ved vurderingen av om mer enn halvparten av selskapets tegnede aksjekapital har forsvunnet som følge av akkumulerte tap, jf. GBER artikkel 2 (18) bokstav a. Med overkurs menes overkurs som fremkommer fra det avlagte årsregnskapet."

Det kan finnes innskutt kapital på andre egenkapitalposter i et norsk selskap - for eksempel etter en omstrukturering. Dersom overkurs skal regnes med vil det medføre at flere selskaper blir ansett som kriserammet og ikke kvalifiserer for SkatteFUNN. Samtidig tilsier formuleringen "overkurs skal forstås som overkurs slik det fremkommer av regnskapet" at man kan overføre midler fra overkurs til annen egenkapital.

Selskap i konsern må oppfylle kriterier på selskapsnivå

I brev av 26.02.20 skrev Finansdepartementet at vurderingen av om et selskap er kriserammet skulle gjøres på gruppenivå, det vil si konsernnivå. ESA har fastslått
at det likevel er nødvendig å foreta denne vurderingen på selskapsnivå. Dersom et selskap i et konsern regnes som kriserammet, men ikke konsernet, kan selskapet få tilført midler før godkjennelse av SkatteFUNN-søknad for å kvalifisere.

Midlertidig unntak fra reglene

EU/ESA har fastsatt en midlertidig regel om at foretak som i perioden 1.januar 2020 til 30.juni 2021 har kommet i økonomiske vanskeligheter likevel vil kunne motta støtte. Forutsetningen er at de ikke oppfylte kriteriene for å være kriserammet per 31.desember 2019.

"Amnesti" for inntektsårene 2019 og 2020

Den nye forståelsen av regelverket skal legges til grunn av skatteetaten, men Finansdepartementet uttaler at det:

«ikke vil ha noe å innvende mot at etaten legger departementets brev fra 26. februar 2020 til grunn for forståelsen av bestemmelsene i GBER artikkel 2 (18) for søknader godkjent av Norges Forskningsråd i 2019 og 2020 for så vidt gjelder inntektsårene 2019 og 2020.»

Vi forstår dette som at selskap som har fått sine søknader godkjent i tråd med Finansdepartementets forrige uttalelse således løper minimal risiko for å miste retten til skattefunnfradrag for inntektsårene 2019 og 2020.

Spørsmålene videre

Det oppstår flere spørsmål knyttet til forståelsen og praktiseringen av regelverket knyttet til både overkurs og vurdering av selskap på konsernnivå. Vi har tatt saken videre, og vår revisor er i dialog med Finansdepartementet om hvordan regelverket skal forstås fremover.