Scroll icon Created with Sketch.

Presisering av regler for kriserammet selskap

Skrevet av: Esacon    /    Dato: 25.03.20
Tilbake

I februar 2020 kom det et nytt brev Finansdepartementet til Skattedirektoratet med hensyn til hvordan regelverket skal tolkes når det gjelder forbud mot å gi offentlig støtte til foretak i vanskeligheter. Det har vært stor usikkerhet om tolkningen av regelverket når det gjelder SkatteFUNN-ordningen, og brevet angir derfor presiseringer for dette.

Tilbake

I februar 2020 kom det et nytt brev Finansdepartementet til Skattedirektoratet med hensyn til hvordan regelverket skal tolkes når det gjelder forbud mot å gi offentlig støtte til foretak i vanskeligheter. Det har vært stor usikkerhet om tolkningen av regelverket når det gjelder SkatteFUNN-ordningen, og brevet angir derfor presiseringer for dette.

Presisering av regler for kriserammet selskap

Hva avgjør om vi er kriserammet?

Et selskap vil regnes for å være i vanskeligheter dersom det er i èn av følgende situasjoner:

a) mer en halvparten av tegnet aksjekapital i bedriften har forsvunnet som følge av akkumulerte tap (unntatt for SMB som har eksistert i mindre en tre år)

b) bedriften er et ansvarlig selskap der mer enn halvparten av regnskapsført kapital har forsvunnet som følge av akkumulerte tap (unntatt for SMB som har eksistert i mindre enn tre år)

c) det er åpnet offentlige gjeldsforhandlinger eller konkursbehandling for bedriften, eller bedriften oppfyller konkurslovens vilkår for konkurs

d) bedriften har mottatt krisestøtte og har ennå ikke tilbakebetalt lånet eller innløst garantien, eller den har mottatt støtte til omstrukturering og har ennå ikke fullført den planlagte omstruktureringen

e) bedriften er ikke en SMB, og de to foregående regnskapsår har:
1) forholdet mellom bokført gjeld og bokført egenkapital vært større enn 7,5
og
2) EBIDTA-rentedekningsgrad vært lavere enn 1,0

Det er mange som lurer på hvordan bedriften selv kan finne ut om man er i situasjonen beskrevet i punkt a eller e. Det vil vi gå nærmere inn på i de neste avsnittene

Hvordan vurderes det at halvparten av tegnet aksjekapital har forsvunnet?

For SMBer som er eldre enn tre år gjelder følgende:

Foretak kan anses for å være i vanskeligheter etter GBER art. 2 pkt. 18 bokstav a dersom akkumulerte tap etter fradrag for reserver overstiger halvparten av tegnet aksjekapital. Med aksjekapital forstås bare det som i regnskapet er ført som aksjekapital eller selskapskapital. Aksjekapital skal ikke omfatte overkurs.

Summen av opptjent egenkapital legges til alle poster for innskutt egenkapital, herunder overkurs, unntatt det som regnes som aksjekapital. Dette vil tilsvare udekket tap fratrukket alle øvrige egenkapitalposter enn aksjekapital. Dersom beløpet som fremkommer, er et negativt beløp hvor absoluttverdien overstiger halvparten av aksjekapitalen, anses foretaket for å være i vanskeligheter.

Regnestykket blir da:

"Sum innskutt egenkapital" - "Aksje / selskapskapital" + "Sum opptjent egenkapital". Dersom summen er et negativt tall er selskapet i krise dersom absoluttverdien av det negative tallet overstiger "Aksje/selskapskapital" delt på to.

For en del bedrifter vil dette kunne løses ved å å skyte inn mer egenkapital, se mer om dette senere i artikkelen.

SMBer som er under tre år er unntatt fra vurderingen.

Store bedrifter skal også vurderes mot gjelds- og EBITDA-dekningsgrad

For bedrifter som ikke er SMB vil foretaket også regnes for å være i vanskeligheter (etter GBER art. 2 pkt. 18 bokstav e) dersom følgende gjelder for de to foregående årene:

Foretakets bokførte forhold mellom gjeld og egenkapital har vært større enn 7,5 og foretakets EBIDTA rentedekningsgrad har vært lavere enn 1,0.

EBITDA skal her forstås som regnskapsmessig driftsresultat før av- og nedskrivninger, og “renter” skal forstås som netto rentekostnader, mål og fra hva som klassifiseres som rentekostnader og - inntekter etter valgte regnskapsstandard.

Regnestykket blir da:

Gjeldsgrad= "Sum gjeld" / "Sum egenkapital"
EBITDA-rentedekninsgrad: "Driftsresultat" + Ordinære avskrivninger" + Sum finanskostnader") / "Sum finanskostnader".

Regnskap på konsern- eller selskapsnivå

Retningslinjene vedrørende hvilket regnskap som skal legges til grunn når et selskap inngår i et konsern er uklare, og Finansdepartementet har bedt om en avklaring fra ESA. Frem til en eventuell avklaring fra ESA vil selskap som inngår i konsern vurderes på konsernnivå, og vurderingen vil dermed baseres på konsernregnskapet. Selskaper som er insolvent vil derimot regnes som kriserammet, uavhengig av konsernets økonomiske situasjon.

Tidspunkt for vurderingen

Tidspunktet for vurderingen av om et foretak er vanskeligheter (etter GBER art.2 okt.18) er den datoen Norges Forskningsråd fatter vedtak om godkjenning av et SkatteFUNN-prosjekt. Grunnlaget for vurderingen skal være siste års regnskap (det som foreligger på vedtakstidspunkt), eller næringsoppgave for bedrifter uten regnskapsplikt.

Selskap som søker SkatteFUNN-støtte skal selv krysse av for om man regnes som kriserammet eller ikke i søknaden.

Mulighet for for vurdering på annet grunnlag

Dersom bedriften regnes som “foretak i vanskeligheter” basert på siste avlagte regnskap, men har forbedret sin økonomiske situasjon etter dette, kan man legge frem nyere tall. Mellombalanse, der balansedato er mellom sist avlagte regnskap og før Norges Forskningsråds behandling av søknaden, kan legges til grunn ved vurderinger. Det stilles ikke krav om at mellombalansen må godkjennes av revisor.

Finansdepartementet skriver også at det legges til grunn at besluttet, men ikke-registrert kapitalnedsettelse og - forhøyelse skal hhv. redusere eller øke postene som endres (enten det er aksjekapital eller overkurs). Det er en forutsetning at kapitalendringen faktisk gjennomføres, men det er ikke et vilkår at den er registrert før balansedatoen. Endringer i bedriftens balanse, som inkluderer nedsetting av aksjekapital, vil legges til grunn ved vurderingen. Hvis endringen ikke fremgår av siste avlagte årsregnskap, må det utarbeides en mellombalanse som beskrevet over.

Godkjente søknader i 2019

For prosjekter som ble godkjent i løpet av 2019 skal revisor, i RF-1053 for 2019, huke av for om foretaket var kriserammet eller ikke på det tidspunktet de mottok godkjenningen. Vurderingen skal gjøres på grunnlag av det sist avlagte regnskapet, eller næringsoppgaven, forut for behandling av søknaden. Det betyr at dersom årsregnskapet for 2018 ble avlagt etter at søknaden ble behandlet, skal vurderingen gjøres på grunnlag av årsregnskapet for 2017.

Selskaper som fikk godkjent SkatteFUNN-prosjekt i 2019 og var regnet som kriserammet ved godkjenningstidspunktet, kan dokumentere at forholdene er rettet opp ved å vise til et nyere regnskap eller ved å legge frem en mellombalanse med balansedato før innlevering av skattemeldingen.

Prosjekter godkjent før 2019 gis amnesti

Selskap med flerårige prosjekter som har fått sin SkatteFUNN-søknad godkjent før 2019 trenger ikke å avgi egenerklæring om at de ikke var kriserammet på tidspunktet for vedtak om godkjenning. Vi forstår dette som at Finansdepartementet gir amnesti til disse selskapene, slik at de ikke vil miste sin SkatteFUNN-støtte dersom de etter dagens regler ville vært ansett kriserammet da prosjektet ble godkjent.

Vil det gjøres unntak for selskap som er kriserammet som følge av koronapandemien?

Det vet vi ikke enda. Men som vi har skrevet i en tidligere artikkel, om hvordan Forskningsrådet og Innovasjon Norge nå tar grep for å hjelpe næringslivet i denne krevende situasjonen, har EU foreslått et midlertidig rammeverk for statsstøtte, der hensikten er at medlemsland skal kunne gi statsstøtte til bedrifter som er rammet av koronapandemien. Det har foreløpig ikke kommet informasjon fra norske myndigheter om hvorvidt dette vil gjelde for SkatteFUNN.

Dersom EUs foreslåtte rammeverk vedtas å gjelde for SkatteFUNN vil det ha effekt for søknader som behandles i perioden der bedriftens regnskap for 2020 er det siste tilgjengelige, søknader godkjent i 2019 og 2020 vil forholde seg til hhv. 2019- og 2019-regnskapet, og er dermed ikke knyttet til dette.

<< Forrige        21 av 34        Neste >>
loader
loader
loader
loader