Scroll icon Created with Sketch.

Kriserammede foretak får ikke SkatteFUNN-støtte

Skrevet av: Esacon    /    Dato: 02.12.19
Tilbake

Fredag 29.november publiserte Finansdepartementet et nytt brev til Skattedirektoratet vedrørende SkatteFUNN og statsstøtteregelverket. I brevet fremkommer det at Norge nå retter seg etter EØS, og strammer inn ordningen.

Tilbake

Fredag 29.november publiserte Finansdepartementet et nytt brev til Skattedirektoratet vedrørende SkatteFUNN og statsstøtteregelverket. I brevet fremkommer det at Norge nå retter seg etter EØS, og strammer inn ordningen.

Kriserammede foretak får ikke SkatteFUNN-støtte

Hvem rammes av innstrammingen?

Innstrammingen rammer bedrifter som defineres som “i vanskeligheter”, da det etter GBER artikkel 1 pkt. 4 c gjelder et forbud mot å gi offentlig støtte til “foretak i vanskeligheter”. Dette betyr at det er et mindretall av bedrifter som vil rammes av innstrammingen, men noen foretak vil være berørt.  

Et foretak anses å være i vanskeligheter dersom minst én av omstendighetene listet opp i GBER artikkel 2 pkt. 18 a-e har inntruffet.

Eksempler på foretak som vil falle under kategorien “foretak i vanskeligheter”

  • Selskap med begrenset ansvar (AS, ASA, SA) som har tapt mer enn halvparten av aksjekapitalen og annen innskutt egenkapital (gjelder ikke SMBer som er yngre enn tre år)
  • Selskap der minst noen medlemmer har ubegrenset ansvar for selskapets gjeld (ANS, DA, ENK) dersom mer enn halvparten av kapitalen som er oppført i selskapets regnskap har forsvunnet som følge av akkumulerte tap (med noen unntak, blant annet gjelder det ikke for SMBer som er yngre enn tre år)
  • Er under konkursbehandling
  • Har bedt om gjeldsforhandling

Det er ikke kommet informasjon om hvilke regnskapsår som skal legges til grunn for vurderingene over.
Store virksomheter (ikke SMB) regnes i tillegg som kriserammede dersom følgende gjelder for de to foregående årene: 

  1. Foretakets bokførte forhold mellom gjeld og egenkapital har vært større enn 7,5 og
  2. Foretakets EBITDA-rentedekningsgrad har vært lavere enn 1,0

Vurderingen av om et foretak er kriserammet eller ikke skal, i SkatteFUNN-sammenheng, skje på det tidspunktet der vedtak om godkjenning faller. Normalt vil det være siste avlagte regnskap som legges til grunn for vurderingen.


Effekt for allerede godkjente SkatteFUNN-prosjekter

Selskaper som har fått godkjent SkatteFUNN-prosjekter i 2019 skal levere en egenerklæring. Det er en obligatorisk boks for avkrysning i skjema RF-1053, som leveres med skattemeldingen. Der man må bekrefte at selskapet ikke var i “vanskeligheter” (etter ESAs definisjon) ved søknadens godkjenningtidspunkt. Vurderingen skal gjøres på grunnlag av siste avlagte regnskap på tidspunkt for godkjennelsen.

Det er foreløpig ikke kommet informasjon om hvorvidt en vurdering vil gjøres med hensyn til bedriftene som har fått godkjent SkatteFUNN-søknader før 2019.


Må vi betale tilbake mottatt SkatteFUNN-støtte?

Det har foreløpig ikke kommet informasjon om at selskaper som har mottatt støtte vil motta krav om tilbakebetaling, men departementet skriver at de “vil søke å innhente informasjon om omfanget av støtten som potensielt er gitt i strid med GBER-bestemmelsen for å vurdere om støtten kan ha påvirket det indre markedets funksjon”.

Hvorvidt innstrammingen av regelverket vil ha tilbakevirkende effekt vet vi ikke per i dag. 


Statsstøttereglenes betydning for SkatteFUNN

EØS-reglene har sterke restriksjoner på hvilke typer subsidier EØS-landene kan gi. Norge er forpliktet til å følge disse gjennom EØS-avtalen, men norske myndigheter har ikke tidligere tatt i betraktning reglene knyttet til ulovlig statsstøtte til “foretak i vanskeligheter” (GBER-bestemmelsen). Fremover vil det settes inn kontrolltiltak for å sikre at ikke mer støtte innvilges i strid med regelverket.

Støtte som bryter statsstøttereglene må i utgangspunktet betales tilbake, men for at støtten skal kreves tilbake kreves det at det er en potensiell påvirkning av samhandelen mellom Norge og andre EØS-land. 

Les brevet fra Finansdepartementet her.

<< Forrige        30 av 38        Neste >>
loader
loader
loader
loader