Scroll icon Created with Sketch.

Forsknings- og utviklingsmidler kan hjelpe næringslivet

Skrevet av: Esacon    /    Dato: 24.03.20
Tilbake

Både Forskningsrådet og Innovasjon Norge tar grep for å møte behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Målet er at tiltakene skal hjelpe aktører som er i vanskeligheter på grunn av bortfall av inntekter eller kapital.

Tilbake

Både Forskningsrådet og Innovasjon Norge tar grep for å møte behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Målet er at tiltakene skal hjelpe aktører som er i vanskeligheter på grunn av bortfall av inntekter eller kapital.

Forsknings- og utviklingsmidler kan hjelpe næringslivet

SkatteFUNN-søknader behandles raskere

Normal behandlingstid av SkatteFUNN-søknader er helt opp mot 16 uker for søknader sendt inn sent på året. Tidligere i 2020 innførte SkatteFUNN et nytt serviceløfte, som garanterte at søknader sendt inn før 1.mai var sikret behandling innen 1.juli. Nå er det vedtatt et nytt tiltak: Alle SkatteFUNN-søknader som sendes inn frem til sommeren skal behandles innen tre uker.

Det er også vedtatt at alle SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av koronapandemien kan be om ett års forlengelse.

Hva betyr korona-tiltakene for kriserammede selskap?

EU har foreslått et midlertidig rammeverk for statsstøtte, der hensikten er at medlemsland skal kunne gi statsstøtte til bedrifter som er rammet av Covid-19-utbruddet. Det har foreløpig ikke kommet informasjon fra norske myndigheter om statsstøtte og SkatteFUNN, men vi mener at EUs midlertidige rammeverk bør kunne anvendes for selskaper som blir eller forblir kriserammet ila. 2020 som følge av koronapandemien. Dette vil i så fall ha effekt for søknader som behandles i perioden der bedriftens regnskap for 2020 er det siste tilgjengelige, søknader godkjent i 2019 og 2020 vil forholde seg til hhv. 2019- og 2019-regnskapet, og er dermed ikke knyttet til dette.

Tiltak utover SkatteFUNN

Utover rask behandling av SkatteFUNN-søknader, og mulighet for forlengelse av rammede prosjekter, har Forskningsrådet også startet med løpende mottak av Innovasjonsprosjekter i Næringslivet (IPN), slik at det vil bevilges midler til nye prosjekter tre-fire ganger i løpet av 2020. Rammen for IPN-prosjekter er 1,2 milliarder kroner i 2020, men vil fortløpende vurderes.

Les mer om hvilke grep Forskningsrådet har tatt i forbindelse med koronapandemien her.

Endret handlingsrom for Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har allerede senket renten på sine lån, og har forenklet prosessen for søknader om avdragsutsettelse. Det åpnes også for at innovasjons- og risikolån kan etableres med lavere krav til sikkerhet enn normalt. Andre tiltak er blant annet at kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres, det åpnes for flere og større forprosjekter innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter, Oppstartslån øker, andelen tilskudd til kommersialiseringstilskudd øker fra maksimalt 50 % til maksimalt 75 %.https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltakspakke/.

Kommer det flere tiltak for innovative bedrifter?

Esacon AS mener at virkemiddelapparatet bør styrkes ytterligere i denne perioden, for å sikre at igangsatte innovasjonsprosjekter fortsatt kan gjennomføres, og nye innovasjonsprosjekter igangsettes. Som DN skriver er det grunn til å tro at innovative virksomheter gir gode ringvirkninger i økonomien, og derfor er spesielt viktig å ta vare på.
En enkel måte å sikre mange innovative virksomheter på vil være å styrke SkatteFUNN-ordningen, for eksempel ved å øke timesatsen. Det er en enkel ordning å administrere, man vet at den fungerer effektivt, og en styrking av SkatteFUNN vil kunne bidra til at innovative bedrifter med vekstpotensial oppnår muligheter som sikrer arbeidsplasser. 

<< Forrige        27 av 38        Neste >>
loader
loader
loader
loader